Медийна дейност

Българското публично пространство страда от недостиг на независими и авторитетни медии, които да спомагат за развитието на гражданското общество. Будните и зрели граждани имат потребност постоянно да обсъждат и осмислят своята ценностна система и се стремят да изграждат своя личен светоглед. Те се нуждаят от среда и трибуна, чрез която да разпространяват възгледите си по тези основополагащи теми или чрез които да се запознаят със съществуващите гледища. Много малко са българските печатни издания или електронни медии, които разглеждат въпроси от светогледен характер и (още по-малко) да представят християнския светоглед с необходимото сериозно отношение.

От друга страна, християнската общност в България е до голяма степен изолирана от обществения дебат по актуални и дълбоки проблеми. Нерядко християните сами странят от такъв дебат, било поради предразсъдъци, неизградени виждания или липса на опит.

С оглед на това, сдружение ХАРТА се стреми:

  • да развива собствена медия в Интернет, чрез електронното списание  harta-bg.info и неговите блог-рубрики;

  • да развива сътрудничество със сериозни български медии при отразяването на публични прояви, в които участва сдружението;
  • да излъчва участници или консултанти в предавания или публикации на сериозни български медии, посветени на светогледни въпроси и/или представящи християнското становище по тях.


Ако сте заинтересувани от медийната дейност на ХАРТА, имате въпроси, желаете да се включите в нея или да я подпомогнете по някакъв начин, свържете се с нас, като отбележите „Екип Медийна дейност“ във формата за контакти.