Членство в ХАРТА

За осъществяване на своята разрастваща се дейност, сдружение ХАРТА се нуждае и приема нови членове. Членът на сдружението трябва да отговаря на следните

Предварителни изисквания

 • Личен духовен живот: Да е осъзнат християнин поне от няколко години; да поддържа постоянно духовно общение с други християни (като част от местна църква); да има опит и навици в изучаването на Светото Писание и в молитвата;
 • Ортодоксалност и търпимост: Да има ясно разбиране и приемане на основните библейски доктрини, залегнали в „Нашата ХАРТА“; да приема като свои братя и сестри в Христа вярващи, които също ги споделят, но се различават от него/нея по второстепенни въпроси; да не стои на тясноденоминационни или сектантски позиции;
 • Будност и обща култура: Да е четящ и мислещ човек, интересуващ се от проблемите на съвременността: религиозни, социални, културни, научни, политически;
 • Компетентност: Да има подходящо образование, позволяващо му/ѝ да се включи с необходимата компетентност в някоя от дейностите на сдружението.

Процедура за приемане на нови членове

За членове на сдружение ХАРТА могат да бъдат приемани всички дееспособни, български или чуждестранни физически или юридически лица, които приемат Устава, вътрешните правила за работа на СДРУЖЕНИЕТО и желаят да работят за постигане на неговите мисия и цели.

Кандидатът за член на сдружение ХАРТА подава писмена молба до Общото събрание, което се произнася с решение, взето на първото заседание, след датата на подаване на молбата. Самата молба можете да подадете по електронен път, като пишете до Управителния съвет чрез формата за контакти. Членството възниква от момента на вземане на решението за приемане.

* * *

Членът на ХАРТА има всички права и задължения, залегнали в Устава на сдружението.

Права

 • да избира и да бъде избиран в органите за управление на сдружението;

 • да участва в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на ХАРТА;

 • да бъде информиран за дейността на ХАРТА по всяко време (при отправено от него писмено или устно искане), както и да получава достъп до цялата документация, свързана с тази дейност;

 • да участва безплатно и да се ползва от всички прояви, организирани от сдружението, освен ако в конкретния случай УС не реши друго по отношение на безвъзмездния характер на участието.

Задължения

 • да бъде трайно заинтересуван и да взема участие в дейността на сдружение ХАРТА;

 • да спазва разпоредбите на Устава;

 • да работи за издигане авторитета на ХАРТА в обществото, без да използва името на сдружението за участие в дейности, излизащи извън рамките на приетата политика за развитие ако няма предварителното одобрение или въпреки изричното противопоставяне на УС;

 • да има поведение и живот в съгласие с християнските истини и ценности


Ако не се чувствате подготвен за членство в сдружение ХАРТА, но искате да се включите в дейността ни, можете да станете наш сътрудник. Изобщо всички кандидати за членство се насърчават първоначално да станат наши сътрудници, за да добият предварителен опит и представа от нашата мисия, цели и дейности.

За допълнителни въпроси относно членството в ХАРТА, свържете се с УС на сдружението чрез формата за контакти.