Мисия и цели

Мисията на сдружение ХАРТА е да допринесе за едно ново духовно Възраждане на България, чрез изграждане на християнски светоглед и ценности сред будните, действени и предприемчиви българи, живеещи в страната или в чужбина. Основанията за предприемане на тази мисия и нашите дълбоки подбуди са изложени в основополагащия документ на сдружението „Нашата ХАРТА“.

Главните цели, които си поставяме за осъществяването на тази мисия, са:

  • да провокираме и водим разумен диалог в съвременното българско общество за същността и значението на християнството

  • да представяме аргументирана християнска позиция по всички значими въпроси от обществен интерес, както и по вечни теми, вълнуващи всеки човек

  • да допринасяме за изграждане на християнски светоглед сред мислещите и действени българи

  • да разпространяваме и отстояваме християнските ценности, като ги подкрепяме с разумни аргументи и чрез личния си пример

  • да насърчаваме изразяването на лична гражданска позиция и развитието на гражданското общество в България

  • да се включваме в различни обществено полезни дейности, особено в областта на образованието, просветата и културата

Наши потенциални партньори за постигането на поставените цели или на някои от тях са:

  • християнски църкви или организации, които са съгласни с нашето верую, изразено във втората част на „Нашата ХАРТА“.

  • неправителствени организации, ратуващи за развитието на гражданското общество и насърчаващи гражданската активност

  • медии, които показват сериозно и задълбочено отношение към проблемите на днешното българско общество и желаят да представят коректно християнското гледище по тези проблеми.

  • просветни и културни институции и организации