Нашите партньори

Потенциални партньори за постигането на целите, произтичащи от мисията на сдружение ХАРТА, са:

  • неправителствени организации, ратуващи за развитието на гражданското общество и насърчаващи гражданската активност;
  • медии, които споделят виждането ни за необходимостта от духовна просвета и имат сериозно отношение към проблемите на нашето общество;
  • просветни и културни институции и организации.

Български християнски организации

 

Агапе България е българският клон на международната християнска организация CRU, която работи със студенти, ученици, спортисти и други обществени групи с цел запознаването им с християнската вяра и светоглед, изграждане и практическо обучение в нея. Тя е основана през 1951 г. от Бил и Вонет  Брайт. Сегашният президент на организацията е Стив Селър. През 2011г. Cru има 25 000 служители в 191 държави.

 

Асоциация ,,Емпирей" е неправителствена организация с идеална цел насърчаване на християнското художествено слово.

 

Работи за разпространение на християнската вяра, с цел изграждане на посветени ученици на Исус Христос в академичния свят. Естествен партньор на сдружение ХАРТА при публични прояви, насочени към образовани млади хора, както и при обучение по апологетика на негови служители.

 

Развива дейност в подпомагане и насърчаване на изучаването на Библията. Стратегически партньор на сдружение ХАРТА при работа с хора, заинтересувани да вникнат в учението на Светото Писание и да го приложат в живота си.

 

Младежи с мисия e български клон на международното християнско доброволческо движение Youth With A Mission.

Международни християнски организации

 

Дейността на ELF е насочена към изграждането на национални християнски водачи  (свещенослужители и миряни), за да обновят поместните църкви и да спомогнат за нова християнизация на Европа. ELF е траен партньор на сдружение ХАРТА при организирането на посещения в България на подготвени лектори, които да представят християнско становище по широк кръг актуални или вечни теми.

Български медии и издателства

 

Издателство „Нов човек“ е създадено за да представя пред хората в България историческото библейско християнство като необходим отговор за нуждите на днешното поколение. В годините след 1990 г., когато е създадено, издателство „Нов човек“ се утвърждава сред водещите български издателства в сферата на християнската литература. Поставя ударение върху сериозната справочна литература, изследваща проблемите в техния корен.

 

„Вяра и общество“ е едночасово седмично предаване, което се излъчва на живо всяка събота от 17.00 часа по БНТ 1. Амбицията на предаването е да представи най-голямото традиционно вероизповедание в България – православието, като част от съвременната ни култура с всичко онова, което то предлага или ни се иска да предложи.

Водещ: Горан Благоев

 

Списанието е открита дискусионна територия, чиято цел е да привлича автори с различно вероизповедание и гледна точка, поради което публикуваните в него материали следва да бъдат разбирани като покана за диалог. Срещите на клуб „Християнство и култура“ целят да поставят във фокуса на обществения дебат често пренебрегваните, нопостоянно присъстващи проблеми за значението на християнството в нашето общество, както и за влиянието на християнството върху културата, изкуството или политиката. Тези цели съвпадат с визията и мисията на сдружение ХАРТА.

 

Християнско сдружение СТУДИО 865 е организация с нестопанска цел, основана през 1991 г. Целта й е чрез съвременните средства за комуникация да представя на българския народ християнските ценности и добродетели. Медийните й проекти обхващат телевизия, радио, интернет и печатни медии.

Български културно-просветни институции

 

Регионален археологически музей в Пловдив (РАМ – Пловдив) е една от най-старите културни институции в България. Официално открит през 1882 г., неговото развитие преминава през етапа на археологическо-нумизматичен кабинет до окончателното му обособяване като Археологически музей през 1920 година.

 

Студио „Дизайнфилд“ се занимава с графичен дизайн и реклама. Част е от ПОЛЕ — център за дизайн, изкуство, архитектура и нова медия.

 

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

 

Философско-историческият факултет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ е официално създаден през 2004 г. на основата на катедра „Етнология и социология” и катедра „История” към Филологическия факултет. Самостоятелното обучение по специалностите История и Философия започва през 2002 г., по Археология и Теология – през 2008 г. Специалността Социална антропология е окрита през 2010 г. Най-нови са специалностите Социология и науки за човека и Социология на правото, икономиката и иновациите, които започват да приемата студенти през 2012 г.

 

Центърът за култура и дебат “Червената къща” организира и представя обществено-политически програми, програми в областта на изкуствата и културата и социални и образователни програми.