Партньорство с нас

Сдружение ХАРТА е отворено за сътрудничество с различни по профил партньорски организации и физически лица. По-долу са посочени потенциалните партньори, възможните форми на съвместна работа, както и принципите на възможно партньорство.

Потенциални партньори на сдружение ХАРТА за постигането на нашите цели (или на някои от тях) са:

 • Християнски църкви или организации, които са съгласни с нашето верую, изразено във втората част на „Нашата ХАРТА“;

 • Неправителствени организации, ратуващи за развитието на гражданското общество и насърчаващи гражданската активност;

 • Медии, които споделят виждането ни за необходимостта от духовна просвета или искат да представят коректно християнския светоглед и показват сериозно отношение към проблемите на нашето общество;

 • Просветни и културни институции и организации.

1. Сътрудничество с християнски църкви или организации

Сътрудничество и съвместна дейност с християнски църкви или организации може да се осъществява както на поместно, така и на национално ниво. В съгласие с нашите приоритети и възможности, можем да предложим следните:

1.1. Форми на сътрудничество

 • Лекции от апологетичен характер по вечни или значими, актуални за обществото теми. Примерни теми могат да се намерят в Календара на нашите публични прояви;

 • Дискусии по вечни или значими, актуални за обществото теми. Дискусиите могат да се проведат под формата на кръгла маса с няколко участници, включително на представител на поместната църква, на съответната деноминация или организация. Примерни теми могат да се намерят в Календара на нашите публични прояви;

 • Публикации в списание harta-bg.info (статии или интервюта), отразяващи гледището на църквата или организацията или на неин представител по даден проблем;

 • Организиране на семинари по апологетика от въведителен характер или по конкретни апологетични теми в поместни църкви.

1.2. Принципи на сътрудничество

 • Сдружение ХАРТА приема сътрудничеството с християнски църкви или организации, които са съгласни с нашето верую, изразено във втората част на „Нашата ХАРТА“

 • Като неденоминационна организация, сдружение ХАРТА не се отъждествява и не иска да бъде отъждествявано със специфични доктринални разбирания на дадена християнска църква, деноминация или организация или с нейната дейност за привличане на последователи;

 • Като апологетична организация, сдружение ХАРТА се стреми да представи пред обществото общохристиянско становище по дадени проблеми или теми. Когато такова становище липсва или е в процес на изграждане, сдружение ХАРТА се стреми да представи многообразие от възможни християнски гледища, без да дава предимство на някое от тях;

 • Мястото и формата на провеждане на съвместно организирана публична проява зависят от предварително договорените ѝ цели и предвидената целева аудитория.

2. Сътрудничество с неправителствени организации

Сътрудничество с неправителствени организации може да се осъществи, ако се установи съвпадение на цели и виждания, свързани с развитието на гражданското общество, както и по конкретен повод.

2.1. Форми на сътрудничество

 • Лекции, представящи християнско становище по значими, актуални за обществото теми. Примерни теми могат да се намерят в Календара на нашите публични прояви;

 • Дискусии по вечни или значими, актуални за обществото теми. Дискусиите могат да се проведат под формата на кръгла маса с няколко участници, представители на сдружение ХАРТА, на партньорската организация и/или на други организации. Примерни теми могат да се намерят в Календара на нашите публични прояви;

 • Публикации в списание harta-bg.info (статии или интервюта), отразяващи гледището на неправителствената организация или на неин представител по даден проблем;

 • Подготовка и изпращане на декларации и подписки в подкрепа на обща гражданска кауза.

2.2. Принципи на сътрудничество

 • Като неполитическа организация, сдружение ХАРТА не се отъждествява и не иска да бъде отъждествявано с каузата или целите на политическа партия или организация;

 • Като християнска организация, сдружение ХАРТА има правото да представи християнско гледище в съвместна публична проява, ако обстоятелствата го налагат. Същевременно то не бива да бъде отъждествявано с дейността на дадена християнска църква или деноминация.

3. Медийно сътрудничество

Сътрудничество с дадена медия може да се осъществи, ако нейният екип и ръководство:

 • показват сериозно и задълбочено отношение към проблемите на днешното българско общество;

 • желаят да представят коректно и с нужното уважение християнското гледище по различни теми, чийто изразител иска да бъде сдружение ХАРТА.

3.1. Форми на сътрудничество

 • Публикуване на материали от списание harta-bg.info;

 • Съвместни публикации в списание harta-bg.info и в съответната медия;

 • Интервюта с представители на сдружение ХАРТА или тяхно участие в предавания;

 • Осъществяване на авторски или тематични предавания с участие на членове на сдружение ХАРТА;

 • Медийно отразяване на публични прояви, чийто организатор или съорганизатор е сдружение ХАРТА.

3.2. Принципи на сътрудничество

 • При публикуване на материали от списание harta-bg.info, трябва да се посочват името на автора и източникът с хипервръзка към конкретния URL-адрес на материала или пък към списание harta-bg.info като цяло;

 • Съблюдаване на специалните условия/авторски права за ползване на материал от списание harta-bg.info или за заснемане и публикуване на аудио/видео материал от публична проява на сдружение ХАРТА, ако такива условия са налице;

 • Указване на името на сдружение ХАРТА и кратка информация за неговата дейност при интервюта или предавания с участие на негови членове.

4. Сътрудничество с културни и просветни институции

Като духовно-просветна организация, сдружение ХАРТА е отворено за сътрудничество с културни и просветни институции. То може да подпомогне тяхната дейност за разширяване на общата култура и повдигане на общообразователното ниво на учащите се, както и на всички желаещи български граждани. Това може да стане чрез форми като:

 • Организиране на лекции, беседи и дискусии в сферата на културата, науката и обществения живот;

 • Провеждане на кръжоци и други форми на неформална или свободна учебна дейност;
 • Участия в дискусии или провеждане на образователни беседи относно ролята и значението на християнството в българската култура и просвета.


Ако сте заинтересувани от партньорство със сдружение ХАРТА или имате допълнителни въпроси, свържете се с УС на сдружението чрез формата за контакти.