Проект „Средища“

Насоченост

Проекти от тип „Средища“ имат за цел постепенното и трайно проникване на християнските ценности и светоглед сред будните, активни и образовани българи чрез формиране на обществено-активна християнска интелигенция.

Тази цел трябва да се осъществи чрез два основни подхода:

 • Създаване на средища за запознанство, общуване и обмен на идеи между будните и предприемчиви българи, с дейното участие на обществено активни християни от местните църкви, които имат подходящо образование и с апологетична подготовка и подход.                                                                                                                    

 • Обучение на обществено активни и образовани християни как да водят адекватен диалог в съвременното българско общество, да формулират християнско становище по актуалните проблеми и да си изграждат солиден личен християнски светоглед.

Разчитаме в проекта да се включат активни християни от местни църкви, ориентирани към работа в обществото чрез многообразни форми в областта на културата и на социалните контакти. 

Дейности на ХАРТА в рамките на проекта

Публични прояви

 • Периодични културни събития: концерти, арт-събития, киновечери, литературни четения и дискусии с участие на няколко души (от ХАРТА и от нехристиянски организации).
 • Периодични лекции и дискусии по актуални теми в обществото.
 • Дискусии от тип „кръгла маса“ с участие на хора с различни професии и възгледи.

    Места за провеждане: читалища, зали, клубове, кафе-книжарници („религиозно неутрални места“)

Съпътстваща медийна дейност

 • Заснемане на дискусии
 • Кратки клипове/предавания от културните събития (в сътрудничество с други медийни партньори).

Обучение по апологетика

 • Културна апологетика: дискусия върху филми и други произведения на изкуството (напр. литературни четения)
 • Практическа апологетика: изслушване и задаване на въпроси, умения за водене на дискусия и диалог, изкуство на дебата
 • Частна апологетика: теми, интересуващи определени целеви групи

Основни стъпки в осъществяването на проекта

Подготвителна фаза (1 година)

 • Контакти с местни църкви или водачи, които имат виждане или са отворени за подобна дейност.

 • Излъчване на подходящи хора за работа по проекта, първи срещи с тях и започване на обучение по културна, практическа и частна апологетика.

 • Набелязване на интересни теми и планиране на местни прояви на ХАРТА (културни събития, лекции, дискусии).

Изпълнителна фаза (3 години)

 • Организиране на прояви на ХАРТА по места, с нарастващо участие и отговорност от страна на хората, които се обучават за сътрудници на сдружението.

 • Периодични семинари за обучение на сътрудниците на сдружението.

 • Местните сътрудници канят активно свои приятели-нехристияни на организираните дискусии и други прояви.

Взаимни ползи от проекта

За местните църкви

 • Включване в разнообразни и нестандартни обществени духовни дейности на повече хора, които по този начин ще открият своето призвание от Бога.

 • В по-дългосрочен план: присъединяване на действени и образовани хора към местните църкви.

За сдружение ХАРТА

 • Привличане на потенциални бъдещи сътрудници и членове за дейността на сдружение ХАРТА по места (с ударение върху културната апологетика).

 • Разработване на адекватна културна и практическа апологетика, представяща убедително християнския светоглед в образованите кръгове от обществото.


Ако сте заинтересувани от проекта „Средища“ и желаете да се включите в него или да го подпомогнете по някакъв начин, свържете се с Управителния съвет на ХАРТА чрез формата за контакти.