Публични прояви с наше участие

Един от начините, по който развиваме партньорски взаимоотношения с други организации е участието на наши представители в различни по своя характер прояви, организирани от други.