Дейност

Всички членове на ХАРТА, включително и избраните в ръководството, участват в дейността на сдружението на доброволни начала.

Управление

Ръководни органи на сдружение ХАРТА са Общото събрание и Управителният съвет. Функционирането на сдружението и неговата дейност по направления е онагледено на долната схема:

Ръководни органи на сдружение ХАРТА са Общото събрание (ОС) и Управителният съвет (УС).

Общото събрание е върховен орган на сдружението, който представлява интересите на всичките му членове и може да взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността и съществуването на сдружението. Чрез участието си в ОС членовете на ХАРТА ръководят и контролират пряко работата на сдружението.

Някои основни правомощия на ОС са:

 • Изменение, допълнение или цялостно обновление на Устава на сдружението;
 • Приемане на стратегията за развитието и политиката на сдружението, както и текущи и дългосрочни планове (програми);
 • Одобрява годишния счетоводен отчет и годишния бюджет на сдружението;
 • Избира членовете на УС, определя броя им, прекратява мандата им и ги освобождава от отговорност;
 • Взема решение за прекратяване на членството в сдружението;
 • Контролира законосъобразността на решенията на УС и ги отменя, когато те противоречат на закона или Устава;
 • Определя размера и начина на внасяне на членския внос.

Управителният съвет е изпълнителен орган на сдружението, който действа в съответствие с разпоредбите на закона, Устава и решенията на ОС. Състои се от пет души: Председател и четирима члена, които отговарят за основните направления на дейността на сдружението. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС, представя и отчита бюджета на сдружението пред ОС и представлява сдружението в отношенията му с трети лица. УС се избира от ОС, за срок от 4 години.

За официални контакти с ХАРТА, пишете до УС. При интерес към конкретна дейност на сдружението, отбележете съответния ресор във формата за контакти.

Дейност по направления

Дейността на сдружение ХАРТА се разгръща в следните основни направления:

 • Публични прояви: лекции, дискусии и други събития с цел популяризиране на християнския светоглед и предизвикване на обществен дебат по актуални и вечни теми, с представяне на християнска гледна точка;
 • Медийна дейност: статии, блог-публикации и видеоклипове в harta-bg.info, както и участие на членове на сдружението в други медии;
 • Обучение: провеждане на обучение по апологетика за заинтересовани миряни и свещенослужители от местните църкви.

В стратегически план, приоритет в дейността на сдружение ХАРТА имат дългосрочни проекти от тип „Мост“ и „Средища“.

Будни и действени християни от местните църкви са потенциални сътрудници и членове на сдружение ХАРТА за разгръщане на неговата дейност в национален мащаб.

Финансиране на дейността

Членовете на сдружение ХАРТА, включително и неговото ръководство, работят на доброволни начала.

Покриването на разходите по всички останали дейности на сдружението става по няколко начина:

 • Частична самоиздръжка чрез членски внос;
 • Целево финансиране на проекти, които сдружението подготвя и представя пред фондации, фирми, правителствени организации или институции на ЕС;
 • Дарения от съмишленици: целеви или за общо подпомагане на сдружението.