Списание harta-bg.info

Кратка история

През 2004 година е създадено електронното списание harta-bg.info, което започва да функционира на 1 ноември, деня на Будителите. То е първата и за период от три години основна дейност на сдружението, съгласно целите, отразени в основополагащия ни документ „Нашата Харта“. Затова в списването му участват всички негови членове.

Текстовете, публикувани през този период, са условно разделени в четири тематични раздела: „Богословие и философия“, „Наука и технологии“, „Култура и изкуство“ и „Личност и общество“. Всички публикувани статии целят да разкрият християнския възглед по общочовешки въпроси и по злободневни теми в българското общество, чрез използване на аргументи и език, които читателите познават, приемат и разбират. Същевременно това е и основа за започване на смислен, задълбочен и градивен диалог с тях. Публикувани са много, предимно преводни, както и някои авторски статии.

В края на 2007 г. списанието е преустроено. Това съвпада с разширяването на дейността на сдружение ХАРТА и наложителните структурни промени в екипа. Според новата концепция, списанието започва да излиза периодично, в тематично и графично обособени броеве. Темата на броя е представена пред читателите с една уводна и няколко съпътстващи статии, които я развиват и допълват. Предвижда се също стартирането на няколко постоянни рубрики, засягащи въпроси, различни от темата на броя. Поставено е началото на рубриките „Новини“ и „Апологетичен речник“. Налага се идеята за изграждане на структурна и функционална връзка между списанието и останалите дейности на сдружението. Така теми, обсъждани на страниците на списанието, намират естествено и логично продължение в организираните публични прояви със същата или близка тематична насоченост и обратно, за пръв път засегнати чрез публичната дейност на ХАРТА въпроси с общочовешко значение или злободневно звучене, са допълнени и доразвити на страниците на списанието.

В стремежа си да призовава към дебат по „горещи“ теми и явления от живота на нашето общество, да се превърне в трибуна за мислещите и активни българи и да осъществи по-непосредствен и жив контакт със своите читатели, от началото на месец юли на настоящата година страниците на списанието дадоха гласност на две нови постоянни рубрики – „Субектив“ и „Битието българско“ и новата рубрика „Актуален коментар“. Те съдържат авторски размишления и коментари по актуални теми и явления от нашето съвремие и отразяват нескрития стремеж на нашите автори да „хвърлят ръкавицата на предизвикателството“ към читателите, като ги провокират към участие в започналия на страниците им дебат.

Цел

Основна цел в работата на екипа през периода от създаването на списанието до настоящия момент е да призове всички активни, търсещи и разумни българи към честен размисъл по вечни въпроси и злободневни явления от живота на съвременното общество; да се превърне в трибуна за техните аргументи; да ги призове към градивен, смислен и сериозен дебат по тези теми и явления, и не на последно място – да им разкрие християнския светоглед на разбираем за тях език и чрез използване на аргументи, чиято логика и обоснованост те приемат.

Медийна политика

В следване на посочената по-горе цел, на страниците на списанието място намират предимно статии с подчертан апологетичен характер – „хвърлящи мост“ между християнския светоглед и аудиторията, която не го познава или споделя и имащи за цел да разкрият истината за същността на Бога; за начина, по който Той изявява Себе Си като Личност и действа както в рамките на човешката история, така и в живота на отделния човек.

Интерес за списанието представляват и материали, съдържащи точна и добре систематизирана аргументация за основанията, формиращи християнския светоглед по редица вечни въпроси, вълнуващи личността на човека изобщо, но и с конкретни житейски измерения за битието на съвременния българин, както и такива – представящи пълно, ясно и безпристрастно същината на конкретна тема, чиито етични и морални измерения в живота на нашите съвременници е невъзможно да бъдат обсъждани, без предварително изясняване на същността ѝ.

Всички материали, които ще намерят място на страниците на списанието и неговите рубрики, следва да са издържани в стилово отношение. Несъвместими с медийната политика са текстове, в които се  използва груб или циничен език; съдържат се послания, накърняващи човешкото достойноство;  които призовават към нетърпимост или презрение към хора или групи от хора, споделящи различни от изложените в съответния материал възгледи или идеи. Не се толерират мнения, имащи за цел да подменят основата на аргументирания и градивен дебат с безмислено говорене, с лични нападки към „инакомислещите“ или с каквато и да е друга форма на агресия към останалите участници в него.

Екипът на електронното списание приветства като бъдещи участници във форума или в повдигнатите от блог-рубриките дебати всички търсещи българи, които са отворени към смислен диалог, приемат с готовност предизвикателството да противопоставят собствените си аргументи на изразените на страниците на медията позиции и са отворени към размисъл за същността и основанията на светогледи, които не приемат или не разбират. Добре дошли като бъдещи автори в електронното списание са и онези наши читатели, чиито преводни или авторски материали отговарят на стандартите на следваната от екипа медийна политика, изложени по-горе, и публикуването на които не би представлявало нарушение на авторското право.